ZO ČZS č.8 V zátiší Most

HISTORIE

Základní organizace byla založena 26.6.1976 a byl zvolen první výbor organizace ve složení - předseda: Moravec Zdeněk, místopředseda: Brada Josef, jednatel: Novotný Karel a pokladník: Nerad Emanuel. Zřízení zahrádkářské osady bylo provedeno pod číslem ÚPA 6376/154/24/Pa/Bj. Rozhodnutí o ustanovení ZO ČZS č.8 pod j.č.601-1/703/76.

Na základě výše uvedených skutečností bylo zahájeno rozdělování jednotlivých parcel na původní označené parcele p.p.č.4120/3 kú MOST a to v počtu 160 zahrádek. Celý areál byl oplocen pletivem o výšce 2000mm.V areálu vznikly tzv.boxy po 8 či 4 parcelách, ohraničeny byli hlavní cestou osadou, která vedla prostředkem osady a bočními cestami, kterými byl zpřístupněn přístup na jednotlivé zahrádky. Na jednotlivých parcelách byl schválen zahradní domek. Celkem bylo 5 druhů zahradních domků.

V roce 1979 byla osada rozšířena o dalších 12 zahrádek a následně o dalších 6 zahrádek.V současné době má naše osada celkem 178 zahrádek. Zároveň byla provedena výstavba hlavního vodovodního řádu, který vedl středem osady podél hlavní cesty a z tohoto řádu si každá osmička či čtyřka provedla napojení na jednotlivé zahrádky. Jednalo se o užitkovou vodu.

V roce 1984 byla zahájena elektrifikace osady a to tím, že byly vybudovány pomníčky el.rozvaděčů za spolupráce energetických závodů a z jednotlivých pomníčků bylo provedeno zapojení jednotlivých zahradních domků el.proudem. Poté byla do osady zavedena pitná voda, která je napojena na 3 odběrná místa.

V roce 1985 se zahájila výstavba moštárny, která měla sloužit mosteckým zahrádkářům jako možnost zpracovávat ovoce.

V srpnu 1999 byla moštárna odkoupena od města naší organizací a stala se našim majetkem. V současné době probíhá v moštárně oprava tak, aby vyhovovala předpisům o moštárnách. Každým rokem se zde provádí moštování, většinou jablek.

Při reorganizaci pozemků přešel pozemek naší osady pod PF ČR, se kterým jsme uzavřeli nájemní smlouvu o používání pozemku pro zahrádkářské účely. Od roku 2001 probíhá akce odkoupení těchto pozemků jednotlivými členy od PF ČR. Toto se však dlouhodobě táhne, ačkoliv jsou na PF ČR předány veškeré doklady a žádosti o odkoupení.

V roce 2003 byla provedena oprava celého hlavního vodovodního řádu užitkové vody. V roce 2004 bude provedeno položení příkopových žlabů pro odvod čerpané vody ze sklepů, která některým zahrádkářům dělá vrásky na čele.

V současné době probíhá v osadě přestavba stavení a úprava terénu na jednotlivých zahrádkách, což má za následek zkrášlení naší osady a je ku prospěchu celé osady.

Parametry naší osady:
Počet členů: 263                 zahrádky: 67.492m2
Počet zahrad 178                 cesty 5751m2
Stavební plocha: 4451m2                 moštárna: 344m2
Nejmenší zahrada: 355m2                 největší zahrada: 545m2

To je stručná historie naší organizace.

Vypracoval: Pech Milan