Český zahrádkářský svaz ZO č. 8 Zátiší Most

Osadní řád pro zahrádkářskou osadu
ZO č. 8 Zátiší Most


Článek I: Vznik a poslání zahrádkářské osady.
 1. ZO č. 8 vznikla v roce 1976 na základě vyčleněné plochy pro zahrádkářskou činnost. Při založení byly pozemky pronajaty Pozemkovým fondem ČR. V současné době má 178 zahrad svého majitele, který vlastní pozemek, nemovitost (zahradní domek) a je podílníkem vlastnictví 1/178 výměry cesty. Osada nadále tvoří organizační a hospodářský celek zahrádek jednotně oplocených, sloužící k pěstování ovocných stromů, keřů, zeleniny, květin a jiných plodin a současně k zotavení a rekreaci majitelů a jejich rodin.
Článek II: Společná zařízení osady.
 1. ZO ČZS č. 8 vybudovala ve své osadě společná zařízení. Hlavní rozvod užitkové a pitné vody, rozvod el. energie v osadě. Zakoupila budovu moštárny a přilehlý pozemek. Části obvodového plotu přináleží majiteli zahrádky, který má daný obvodový plot kolem svého pozemku.
 2. Tato a další vybudovaná zařízení spravovaná osadou slouží ke společnému užívání majitelů zahrádek, byla a budou udržována především z účelových příspěvků schválených na základě usnesení členské schůze.
 3. Moštárna slouží k moštování ovoce jak pro majitelé zahrádek v naší osadě, tak i pro ostatní členy a nečleny.
 4. ZO má k zapůjčení stroje, které zapůjčuje bezplatně. Je jím vertikutator, nůžky na živý plot, vysavač listí drtič větví a přívěsný vozík, který je zpoplatněn na den 50,-Kč.
 5. Moštárnu může obsluhovat člen naší organizace, který vlastní zdravotní průkaz a je fyzicky seznámen s obsluhou strojů pro moštování a má písemnou dohodu se zodpovědností za moštárnu a její provozování s hmotnou odpovědností. Pokud nebude zajištěna obsluha moštárny z řad našich členů je možno pronajmout moštárnu cizímu zájemci, který není našim členem písemnou dohodou.
Článek III: Správa zahrádkářské osady.
 1. Osadu spravuje zvolený výbor základní organizace, jehož členové jsou voleni na členské schůzi z řad majitelů a členů organizace na dobu 5 let.
 2. Výbor ZO provádí správu osady, zejména:
  1. spravuje společná zařízení za spolupráce ostatních členů ZO
  2. dohlíží na dodržování osadního řádu a usnesení členské schůze
  3. zajišťuje úkoly ve své působnosti vyplívající ze Stanov ČZS a Osadního řádu základní organizace
  4. pomáhá při zajišťování činnosti organizace
  5. vykonává organizační, odbornou, propagační, výchovnou a společenskou činnost
 3. Revizní komise ve složení 3 členů ZO, schválené na členské schůzi.
 4. Členové výboru nebo jejich zmocněnci mají v případech odůvodněné potřeby přístup při provádění plombování vodoměrů a jejich odečtů na jednotlivé parcely majitelů, i když nejsou přítomni. To pokud bude dána informace o provádění plombování či odečtů.
 5. Členové organizace jsou povinni účastnit se členských schůzí. Členové své žádosti, stížnosti a důležitá sdělení podávají výboru písemně přímo na jednání výboru ZO nebo předáním některému členu výboru ZO. Dále pak elektronicky pomocí internetu. Opatření, týkající se jednotlivých členů jim sděluje písemně nebo přímo na jednání výboru ZO a i elektronickou poštou.
Článek IV: Podmínky užívání zahrádek.
 1. Každá parcela má své parcelní číslo a číslo stavby zaevidované na katastrálním úřadě. Ve většině případech je tato parcela ohraničena plotem. Vlastník pozemku při prodeji je povinen toto ohlásit výboru ZO a nový majitel se musí přihlásit výboru jako nový majitel ZO. Je na něm zda bude chtít být členem či nikoliv. Každý majitel musí být seznámen s Osadním řádem a Stanovami ČZS ať je či není členem ZO. Pokud se nestane členem je jeho povinností se podílet na údržbě a opravě cest podílem z nákladů na údržbu, které mu budou po opravě vyúčtovány.
 2. Členem ZO se stává majitel po vyplnění přihlášky a převzetí členské legitimace.
 3. Každý nový majitel a bude-li chtít být členem ZO zaplatí vstupní poplatek do ZO v částce 3000,- Kč. To neplatí pro nové členy pokud jsou dědicové či přímí příbuzný.
 4. ZO a její členové jsou vlastníci přívodu pitné a užitkové vody, rozvodu el. energie a moštárny, a nemusí majitelům, kteří nesplňují povinnost ZO, Osadní řád a Stanovy ČZS a nejsou členy ZO, nechat napojit užitkovou vodu a je možnost nechat odpojit i el. energii.
 5. Pokud nečlen bude žádat zapůjčení z některých strojů tak mu bude zapůjčení zpoplatněno dle ceníku, který má ZO - není však povinností ZO ho zapůjčit.
Článek V: Skončení užívání zahrádek.
 1. Skončení užívání zahrádek končí:
  1. prodejem nemovitosti
  2. převodem nemovitost
  3. darováním
  4. dědictvím
  O ukončení a převedení na nového člena musí být ohlášeno výboru ZO.
Článek VI: Všeobecné podmínky užívání zahrádek.
 1. Zahrádky smějí být užívány jen k zahrádkářským účelům. Každá zahrádka musí být v souladu prostorového uspořádání s celkovým plánem osady.
 2. Výsadba nových ovocných a okrasných stromů musí být minimálně 1, 5m od plotu, hranic pozemku k sousední zahrádce a počítat i s jejich růstem tak, aby v budoucnu stromy nesahaly na sousední parcely. Jinak se to řídí tvarem a formou pěstování.
 3. U hranic plotu je možno vysazovat 1m od plotu ovocné keře - bobuloviny. Majitel musí učinit taková opatření, aby nedocházelo k prorůstání a pronikání na sousední zahrádku a to jak vrchní částí tak i kořeny
 4. Na pozemku je zakázáno používat zahrádku jako skládku nepotřebného materiálu, stavět hřiště a jiné nezahrádkářské činnosti. Dále pak cesta neslouží k hraní dětí. Pohyb dětí po cestě osady je na zvážení rodičů a jejich opatrovníků, kteří za ně odpovídají.
 5. Nové oplocení mezi zahrádkami může být vysoké max. 1m, o venkovní oplocení se starají příslušní majitelé.
 6. Stavební úpravy lze provést dle Stavebního zákona a zákonů o stavbách se souhlasem sousedů a oznámením ZO o stavebních úpravách.
 7. Každý majitel si provede oznámení na finančním úřadě o své nemovitosti a nový majitel změnu. Daň z cest provede jeden ze členů osady a částka mu bude vyplacena po předložení platby.
 8. Chov včel v areálu osady je zakázán. Lze povolit na základě souhlasu okolních majitelů zahrádek, kdy si včelař zajistí jejich souhlas a na tomto základě výbor ZO vydá povolení.
 9. V osadě se nesmí chovat domácí zvířectvo (prasata, holuby, kočky), slepice a králíci se mohou pokud nebudou narušovat okolní zahrádky pachem.
 10. V osadě nesmí pobíhat volně psi, pouze na vodítku s košíkem. Každý majitel psa bude dbát na čistotu cest a chodníku. Pokud jeho pes provede svoji potřebu musí ji majitel neprodleně uklidit.
 11. Komposty musí být umístěny minimálně 5m od sousední chatky a po vzájemné dohodě se sousedem. Nesmí být narušen vzhled zahrádky a nesmí docházet k zapáchání kompostu.
 12. Je zakázáno vyvážet odpadky kolem areálu osady a do porostů. Pokud budou zjištěny konkrétní osoby budou nahlášeny na odbor Životního prostředí, které provede správní řízení.
 13. V osadě je zakázáno umývat auta a provádět na nich údržbu. Vjíždět do osady je povoleno, pokud řidiči zachovají průjezdní rychlost 5km/hod a nebudou ohrožovat majitelé zahrádek kolem cesty. Umožnit majiteli zahrádky v odbočné uličce, aby si mohl zajet k zahrádce, popř. je možno si vybudovat na vlastní pozemku odstavnou plochu.
 14. Pokud budou stížnosti na řidiče aut, má výbor ZO právo zakázat parkování vozidel v osadě a povolit vjezd pouze za účelem dovozu a odvozu po dobu max. 20 minut.
 15. Doba spuštění a odstavení pitné a užitkové vody bude vždy včas oznámena ve vývěsní skřínce. Než bude voda spuštěna, budou namontovány vodoměry a zaplombovány dle určeného termínu. Totéž platí při ukončení. Vždy budou provedeny odečty, podle kterých se bude provádět vyúčtování spotřeby vody i se ztrátami na jednotlivé zahrádky. Pokud dojde k poruše vodoměru či nutnosti odpojit vodoměr musí majitel nahlásit určenému členu, že byl vodoměr odpojen a zároveň se musí po opravě provést opětné zaplombování. Pokud se tak nestane, bude majitel sankcionován ztrátami na dané sekci, které tam vzniknou.
 16. Rozvod užitkové vody od hlavního vodovodního řádu bude prováděn na náklady majitelů, totéž platí i u vodoměrů. Při poškození vodoměru si majitel zakoupí nový, který má ZO připraven jako náhradu.
 17. Jednotliví majitelé zahrádek musí během roku provádět postřiky na své zahrádce z důvodu nerozšiřování plevelů, škůdců a nemoci rostlin do okolí. V případě, že nebude prováděn postřik a bude docházet k nadměrnému rozptylu plevele do sousedních zahrad, bude majitel zahrádky písemně upozorněn, aby do určitého data (např do týdne) provedl likvidaci plevele. V případě, že toto nebude provedeno, provede likvidaci plevele např. postřikem nebo posekáním ZO v termínu, který bude majiteli písemně oznámen. Náklady na odstranění plevele budou majiteli následně vyúčtovány.
Článek VII: Povinnosti majitelů zahrádek.
 1. Členové ZO - majitelé zahrádek jsou povinni zejména:
  1. dodržovat stanovy ČZS a Osadní řád ZO č. 8
  2. zúčastňovat se členských schůzí a dodržovat usnesení
  3. sledovat informace ve vývěsních skříňkách v osadě a dále i na internetových stránkách
  4. ve stanovených lhůtách platit členské a účelové poplatky
  5. zúčastňovat se na opravách společných zařízení
  6. dovolit sousedům, aby se mohla provádět oprava rozvodu vody, v případě poškození majetku nahradí škodu ten, kdo ji způsobil
  7. šetřit společný majetek a zařízení, nedostatky hlásit výboru ZO
  8. zdržet se jakéhokoliv jednání, které by obtěžovalo sousedy a narušovalo soužití v osadě
 2. Majitel zodpovídá i za to, že i příslušníci jeho rodiny a jeho hosté budou zachovávat ustanovení osadního řádu, zodpovídá za škody způsobené osobami, které s jeho souhlasem vstupují do zahrádkářské osady. Cizím osobám není dovolen vstup do osady bez doprovodu majitelů nebo členů jejich rodin.
 3. Vlastník se zdrží všeho, co způsobí, že odpadní voda, kouř, prach, pach, světlo, stín, hluk vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda).
  1. Plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem.
  2. Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.
  3. Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.
 4. Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
Článek VIII: Placení účelových příspěvků.
 1. Každý majitel zahrádky je povinen do určeného termínu daného roku zaplatit účelové poplatky pro příslušný kalendářní rok schválený členskou schůzí. Pokud nebude v termínu zaplaceno má ZO možnost vybírat penále a to ve výši 0,1% za každý započatý den. Dále pak výbor ZO může neplatiče jmenovitě vyvěsit ve vývěsní skřínce, tak aby členové věděli, kdo neplní své povinnosti, ale i jiná provinění.
 2. Členská schůze ZO č. 8 rozhodne o výši a druhu jednotlivých poplatků. Ty budou pak vyvěšeny do vývěsných skřínek
 3. Pokud nebude zaplaceno majitelem v termínu může ZO odpojit užitkovou vodu do doby zaplacení. Opětné zapojení a zaplombování bude zpoplatněno na náklady majitele a to ve výši 100,-Kč
Článek IX: Ukončení činnosti na zahrádce.
 1. Po skončení činnosti na zahrádce vzniklé prodejem nebo převodem, bude členství zrušeno bez nároku na vrácení příspěvků.
  Zrušit ZO ČZS lze pouze dle Stanov ČZS a platných zákonů.
Článek X: Závěrečné ustanovení.
 1. Tento osadní řád byl schválen členskou schůzí ZO ČZS č. 8 Zátiší Most dne 22.3.2014 a nabývá účinnosti dnem schválení. Současně je nedílnou součástí při prodeji - převedení na nového majitele.