Usnesení z výroční členské schůze konané 18.9.2021

 

1.     Zahájení schůze: př. Štafa Pavel - předseda ZO.

Vážení přátelé,

Dovolte, abych Vás přivítal na dnešní výroční členské schůzi naší ZO a zároveň se Vám všem omluvil za opoždění začátek schůze, která byla zaviněna majitelem zahrádky 150. Nebyla to jednoduchá záležitost, neboť tento člověk neuposlechl podanou telefonickou informaci a výzvu, aby opustil sál a jednání VČS. Informace byla předána telefonicky předsedou KK ČZS př. Pánkem a předsedou ČZS př. Kozlíkem. Nakonec jsme museli využít služeb Městské policie Most a nechat ho vyvést ze sálu. To vše vám bude vysvětleno ve zprávě předsedy ZO.

Zároveň dovolte, abych na dnešní schůzi přivítal hosta - konzultanta př. Dejla Josefa, který byl nápomocen při řešení našeho problému.

 

2.     Volba pracovního předsednictva:

Řídící schůze: př. Štafa Pavel

Zapisovatel: př. Friedrich Milan

Ověřovatel zápisu: př. Pecková

Návrhová a volební komise:            předseda:     - př. Ladislav Procházka

členové:       - př. Balla Milan

                                                                      - př. Vlk František

 

3.     Schválení programu:

Kdo je pro: 100%
Kdo je proti: 0%
Zdržel se hlasování: 0%

 

4.     Volba kontrolní komise:

Pro neplnění povinnosti navrhuji odvolat z funkce člena KK ZO př. Dvořáka Petra a doplnění nových členů KK, neb př. Olič již dříve ukončil ve funkci předsedy KK a je neúplná.

 

5.     Hlavní zpráva o činnosti za rok 2020

Přednese předseda ZO př. Štafa

Vážení přátelé.

V roce 2020 kvůli Koronavirové onemocnění (covid-19) byla činnost ZO hodně omezena. ZÁROVĚŇ JSME VŠICHNI MUSELI DODRŽOVAT VŠECHNA NAŘÍZENÍ A OPATŘENÍ VLÁDY OHLEDNĚ NÁKAZY COVID 19 !

 Výboru se podařilo základní činnost neomezovat, jako byla pitná voda, běžné opravy provozu zahrádkářské činnosti, výběr členského poplatku/ prostřednictvím zasílání peněz z účtu na účet / .

6.     Hospodaření za rok 2020

Informaci přednese předseda ZO.

Příjem:- 299.094,62- Kč

Výdaje: - 189.016,15 - Kč

Hospodářský výsledek: + 110.078,47- Kč

 

a)     Funkcionářské odměny za rok 2020

-         částka: 40.000,-Kč

b)    Funkcionářské odměny na rok 2021

-          částka: 40.000,-Kč

 

7.     Zpráva kontrolní komise

Zápis z kontrolní komise nelze předložit, neb KK nefungovala a někteří členové požádali o uvolnění, př. Olič, pro neplnění svých povinností členové ZO neodvolali př. Dvořáka. Proto úsilí výboru je doplnit členy do KK.

 

8.     Plán činnosti na rok 2021

Vážení přátelé,

než Vás seznámil s plánem činnosti na rok 2021, dovolte, abych se zmínil o činnosti na tento rok 2021, lépe řečeno, co se podařilo splnit a co je třeba do konce letošního roku dořešit.

Nejdříve se vrátím k situaci, která zde vznikla a musela se řešit na vyšší úrovni, tj. podání stížnosti majitelem zahrádky č. 150 ke KK ČZS na výbor ZO, ve které i obvinil mě jako předsedu ZO z nepraktit. Proto jsem i sám požádal předsedu KK ČZS př. Pánka Miroslava, předsedu ústředí př. Stanislava Kozlíka a zástupce ústředí, vedoucí ekonomického oddělení paní Moniku Korbovou o kontrolu zde v naší ZO s podmětem zaslané ve stížnosti majitele zahrádky č. 150 / bývalý předseda ZO V zátiší, předseda ÚS ČZS Most a člen představenstva RR ČZS /.

Představitelé s ústředí a KK domluvily termín kontroly přímo zde v naší ZO a výsledek je, že stížnost podaná majitelem zahrádky č. 150 se nezakládá na pravdě. Hlavně se jednalo o členství, členem a placená členská známka byla zaplacena majitelkou zahrádky č. 150 včetně členství.

Takže majitel zahrádky č. 150 minimálně 2 roky nebyl členem naší ZO, tímto nemohl dle Stanov ČZS vykonávat všechny funkce .

 

§ 7

Zánik členství ve svazu


 (1) Členství zaniká

  1. zrušením členství pro neplacení členských nebo účelových příspěvků, pokud člen svazu nezaplatí členský nebo účelový příspěvek ani v přiměřené lhůtě dodatečně určené výborem, přestože byl předem na tento následek prokazatelným způsobem upozorněn; členství zaniká k poslednímu dnu v mě­síci, ve kterém skončila lhůta dodatečně určená výborem k uhrazení členského nebo účelového příspěvku, 


 (2) Člen svazu může být vyloučen

  1. porušuje-li nebo neplní povinnosti člena svazu vyplývající ze stanov a ostatních vnitrosvazových norem, ačkoliv byl již prokazatelným způsobem vyzván příslušným orgánem svazu nebo organizační jednotky, aby od takového jednání upustil a ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,
  2. dopustí-li se hrubého porušení zásad soužití v základní organizaci, které ohrozilo její řádný chod nebo chod orgánů svazu nebo organizační jednotky,
  3. způsobil-li úmyslným porušením dobrých mravů svazu nebo organizační jednotce závažnou majetkovou nebo nemajetkovou újmu,


 (4) O vyloučení člena svazu podle odstavce 1 písm. c) rozhoduje člen­ská schůze.

 

Po skončení kontroly sám majitel zahrádky č. 150 odstoupil ze všech funkcí, které vykonával. Jsem rád za sebe i za výbor, již to máme za sebou a budeme mít více času na práci výboru. Zde bych chtěl poděkovat všem zainteresovaným členům, kteří pomáhali.

Na kontrolu jsme doložili za poslední 3 roky všechny doklady.

Proto navrhujeme, aby majiteli zahrádky č. 150, nečlenovi ZO, byl navýšen poplatek ve výši 2.400Kč ročně a na dobu 5 let nesmí požádat o členství v ZO. Jestliže bude mít někdo jiný návrh, lze se v diskuzi vyjádřit.

Dalším problém a nešvarem nás všech členů je otevíraní spodní brány, neboť často se stává, že jí musíme opravovat. Proto navrhuji v plánu činnosti na rok 2022 vybudovat v horní části stejnou pojezdovou bránu a zabránit zbytečnému průjezdu aut. Dalším problém je pitná voda, ke které přistupujeme velice nedbale, musíme nechávat opravovat pitné studánky. Dále nás čeká kontrola 23 ks elektrorozvaděčů včetně revize. V diskuzi požádám o zajištění tohoto úkolu.

V plánu je i problematika pitné vody, bude-li porucha, je podáván návrh na opravu externí firmou.

Bylo nám vyčítáno, že nemáme účetní, proto je návrh na zajištění účetnictví paní Polákovou, externí pracovnice, je pojištěna proti úpadku, bude zpracovávat celou agendu včetně daňového přiznání. Navrhovaná částka je 12.000Kč hrubého.

Dalším úkolem, který nás čeká je dokončení úprav v naší spolkové budově a tj. WC a chodba, návrh je na částku 50.000,-Kč.

Dalším úkolem je projekt na pitnou a užitkovou vodu. Jelikož stávající vodovodní řády nesplňují požadavky, je třeba vybudovat kompletní řád, jedná se o starý vodovodní řád, který je složen co se našlo, to se dalo.

Dalším úkolem, který nás čeká, je oprava kanálu spodní vody - ve výši 30.000Kč.

Dalším úkolem, který nás čeká, je oprava vozíku za osobní auto, nebo nechat zrušit, nebo koupit, navrhovaná částka je do 10.000Kč a je podán návrh na navýšení poplatku za vypůjčení ve výši 100Kč.

Podán návrh na zrušení drtiče a kultivátoru. U obou strojů se již nevyplatí opravit.

Je podán návrh na navýšení manipulačního poplatku na 2.000Kč pro 2 odběratelé služeb sousedící s naší ZO /p. Petržílek a Pelc/.

Zároveň nabízím výroční členské schůzi svoji rezignaci na funkci předsedy ZO. Po těch špatných zkušenostech již nemám chuť nadále ji vykonávat/ chování majitelů zahrádek /. Poslední kapkou do zkušenosti byla podaná stížnost majitelem zahrádky č. 150. Kolik úsilí, snahy, mě a ostatních členů výboru na škodolibost a hlavně nepravdivost a pomluv. Proto v diskuzi se může případný uchazeč přihlásit.

Kdo je pro: 100%

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

9.     Diskuze

-         Je podán návrh na doplnění do KK př. Pašková

Kdo je pro: 99%

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 1

-         Návrh na vyloučení majitele zahrádky č. 150 z členství v ZO pro neplnění povinností dle stanov ČZS, neplacení členské známky za poslední 3 roky:

Kdo je pro: 89%

Proti: 3

Zdržel se hlasování: 8

-         Poplatek pro majitele zahrádky č. 150 z důvodu, že není členem ZO - návrh je na 2.400Kč.

Kdo je pro: 96%

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 4

 

Proč se navyšuje poplatek pro odběratelé služeb na 2.000Kč. Jedná se sousedící majitelé pozemku, kteří se kromě faktury za pitnou vodu nepodílejí na ostatních službách.

 

Kontrola rozvaděčů:
př. Komenda a př. Balla jsou ochotni zajistit opravu. Bude s nimi uzavřena dohoda o provedení práce. Materiál proplatí ZO.

Kdo je pro: 100%

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

 

Přívěsný vozík za auto:

Byl navržen poplatek na 100Kč za den a nutné provést opravu. Za nákup nového bychom dali více, než za opravu. Svářečské opravy zajistí př. Skříšovský Karel.

Kdo je pro: 100%

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

 

Odvolání př. Dvořáka z KK pro neplnění povinností člena.

Kdo je pro: 2

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 98%

Návrh neprošel, př. Dvořák zůstává nadále členem.

 

Funkcionářské odměny na rok 2021 a ve výši 40.000Kč.

Kdo je pro: 100%

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

 

Požadavek na BIO kontejner:

Tuto záležitost zajišťují TSm Most.

 

Požadavek na připojení pitné vody mimo naší ZO .

Kdo je pro: 0

Proti: 96%

Zdržel se hlasování: 4%

 

Návrh na odstoupení př. Štafy z funkce předsedy ZO

Kdo je pro: 0%

Proti: 100%

Zdržel se hlasování:0%

-         Doplnit členy ve výboru ZO a KK

 Zpráva z mandátové a volební komise:

ZO ČZS V zátiší má 176 členů

Dnešní členské schůze se zúčastnilo 55členů, tj. 32%

 

Návrh na Usnesení

ZO ČZS č.8 V zátiší Most ze dne 18.9.2021, konané v MK Most od 09:20 hod.

-         Schválení programu

-         Zvolení p. Paškové za člena KK

-         Hospodaření za rok 2020

-         Odměny za rok 2021 ve výší 40.000,-Kč

-         Podaná zpráva z jednání KK ČZS za účasti předsedy ČZS př. Kozlíka a vedoucí ekonomického oddělení p. Korbové ke stížnosti majitele zahrádky č. 150

-         Vyloučení majitele zahrádky č. 150 z členství ZO ČZS V Zátiší na dobu 5 let.

-         Poplatek pro majitele zahrádky č. 150 ve výši 2.400Kč / není členem ZO ČZS/

-         Uzavření smlouvy s p. Polákovou jako účetní ve výši 12.000,-Kč.

-         Dokončení oprav WC a chodby v budově, částka 50.000,-Kč.

-         Provést výběr firmy na projektovou dokumentaci pitné a užitkové vody.

-         Oprava spodního kanálu ve výši 30.000,-Kč.

-         Byla schválena oprava odběrná místa pitné vody 3 ks ve výši 30.000,-Kč/

-         Př. Komenda a př. Balla zajistí opravu elektrických rozvaděčů, uzavřít Dohodu o provedení práce, materiál zaplatí ZO. Částka za opravu:

Př. Komenda: 1.200,-Kč

Př. Balla: 1.200,-Kč

-         Poplatek za půjčení vozíku: 100,-Kč za den

-         Nebyl přijat návrh na odvolání z KK př. Dvořáka

-         Opravu pitné vody zajistí externí firma

-         Přijat návrh na zrušení drtiče větví a kultivátoru

-         Doplnit členy do výboru ZO a KK

-         Provést jednání s TSm Mostu ohledně kontejneru na BIO.

 

Hlasování o Usnesení:
                        Kdo je pro: 100%
                        Proti: 0
                        Zdržel se hlasování: 0

Usnesení z dnešní členské schůze bylo přijato.

Ověřovatel zápisu:                       př. Pecková                                    …………………………………...podpis

Zapisovatel zápisu:                       př. Friedrich Milan                        …………………………………..podpis

Předseda ZO ČZS č.8 V zátiší:    př. Štafa Pavel                               …………………………………..podpis

V Mostě dne 25.9.2021

 

Rozdělovník: 2x nástěnka

 1x složka výboru ZO

 1x ÚS ČZS Most

 / Usnesení zaslat na ústředí ČZS na adresu př. Kozlíka a př. Pánka KK ČZS /